Red Rose
สิ่งอำนวยความสะดวก
  • ห้องรับประทานอาหาร
  • ดื่มกาแฟยามเช้า
  • และเตรียมตัวเล่นกอล์ฟ ท่ามกลางบรรยากาศสนามกอล์ฟ


ย้อนกลับ