สมาชิกของโครงการ Windsor Park & Golf Club คือผู้ที่มีสิทธิใช้สนามกอล์ฟ Windsor Park & Golf Club 18 หลุม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
 
  1. สมาชิกกิตติมศักดิ์ เป็นบุคคลที่มีเกียรติและได้รับการยกย่องจากสังคมที่ทางโครงการมีสิทธิเชิญมาเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ตามความเหมาะสม
  2. สมาชิกนิติบุคคล
    • นิติบุคคลสามารถระบุเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของนิติบุคคลนั้นเข้าใช้สิทธิได้ไม่เกิน 3 ท่าน โดยบุคคลดังกล่าวนั้นไม่มีสิทธิโอนขายสมาชิก
    • การระบุตัวบุคคลเพื่อเข้าใช้สิทธินี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยผู้มีอำนาจของนิติบุคคลนั้นเป็นลายลักษณ์อักษร และส่งคืนบัตรสมาชิกเดิม พร้อมชำระค่าทำบัตรสมาชิก
  3. สมาชิกบุคคลธรรมดา บุคคลนั้นเป็นสมาชิกสามัญตลอดชีพ สามีหรือภรรยา และบุตรของสมาชิกที่อายุไม่เกิน 21 ปี เป็นสมาชิกสมทบมีสิทธิและได้รับประโยชน์เช่นเดียวกับสมาชิกสามัญ สิทธิสมาชิกนี้สามารถโอนได้ โดยเป็นการโอนสิทธิสมาชิกสามัญและสิทธิสมาชิกสมทบพร้อมกันไป สมาชิกทุกประเภทของโครงการมีหน้าที่จะต้องชำระค่าบำรุงสนามรายเดือนตามที่ทางโครงการแจ้งให้ทราบเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นการทรงสิทธิสมาชิก